Πλατφόρμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Η ομάδα σχεδιασμού

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της πλατφόρμας αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και συγκεκριμένα από τα επιστημονικά στελέχη Ελένη Μόκα και Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, αξιοποιώντας την εμπειρία από την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Συμβολή είχε η εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ με την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη ενημερωτικών εργαλείων των μικρών επιχειρήσεων.

Επίσης, η εταιρεία Double Dot Digital Communication IKE πραγματοποίησε τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας (web design & development).

Η ιδέα της πλατφόρμας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αποτελούν τον βασικό κορμό της οικονομίας καθώς αποτελούν το 99,9% του αριθμού των επιχειρήσεων και συνεισφέρουν στο 81,8% της απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. (SBA Fact, 2022).

Στην πλειοψηφία τους λειτουργούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν περιορισμένες γνώσεις οργάνωσης και διαχείρισης. Αυτή η έλλειψη γνώσεων κλιμακώνεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας παρόλο που κατακλύζεται από πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησής του, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει.

Παράλληλα, ενώ είναι διαχρονική η ανάγκη επιχειρηματικού σχεδιασμού είτε για λόγους καλύτερης παρακολούθησης/βελτίωσης της επιχείρησης είτε για χρηματοδότηση (συμμετοχή σε προγράμματα, επαφές με τράπεζες), η ύπαρξη ενός συγκροτημένου επιχειρηματικού σχεδίου απουσιάζει.

Στην κατεύθυνση αυτή η Πλατφόρμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού στοχεύει να υποστηρίξει επιχειρήσεις, μικρού μεγέθους κυρίως, να αναπτύξουν το πλάνο τους μέσα από μία δομημένη και απλοποιημένη διαδικασία.